Subsidieregelingen

Subsidieregelingen

Subsidieregelingen

ZON SDE+ 2018

De SDE+ 2018 heeft twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar.  De SDE+ voorjaarsronde 2018 is geopend van 13 maart tot en met 5 april 2018. In juni 2018 zal de minister het budget en de voorwaarden voor de openstelling van de najaarsronde bekend maken.

De SDE+ 2017 is gesloten. Het budget voor de SDE+ voorjaar 2018 is € 6 miljard.

Investeert u in zonnestroom? Dan kunt u SDE+ aanvragen voor:

Hernieuwbare elektriciteit - Fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV) met een vermogen van ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting.
Er zijn 2 categorieën:
1. Zon-PV met een piekvermogen ≥ 15 kWp en < 1 MWp
2. Zon-PV met een piekvermogen ≥ 1 MWp

Tabel SDE 2018

Omgevingsvergunning
Als de zonnepanelen niet op een dak geplaatst worden maar in een veldopstelling of aan een gevel (in het zicht), dan zal een omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vereist zijn. De vergunning moet zijn afgegeven voordat de SDE+ subsidie kan worden aangevraagd.

Plaatst u uw Zon-installatie op een nieuw te bouwen gebouw? Dan bent u verplicht de verleende omgevingsvergunning van het bouwwerk bij uw subsidieaanvraag toe te voegen. Voor meer informatie over een omgevingsvergunning, zie Omgevingsloket.

Verklaring eigenaar
Doet u een aanvraag en bent u niet de eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie, dan bent u verplicht om een verklaring van de eigenaar met uw aanvraag mee te sturen. In deze verklaring geeft de eigenaar toestemming dat u de productie-installatie op de beoogde locatie installeert en exploiteert.

Zijn er meerdere eigenaren dan moeten zij allen deze toestemming in een verklaring geven. Al deze verklaringen voegt u bij de subsidieaanvraag. Dit geldt voor alle categorieën productie-installaties.

Haalbaarheidsstudie
Vraagt u subsidie aan voor meer dan 0,5 MW of 500 kWp (in 1 of meerdere aanvragen)? Dan bent u verplicht een haalbaarheidsstudie uit te voeren en deze aan uw aanvra(a)gen toe te voegen.

Vraagt u in dezelfde openstellingronde voor meer projecten (van verschillende categorieën) subsidie aan en komt de som van het totale vermogen van de productie-installaties hoger uit dan 0,5 MW of 500 kWp? Dan voegt u bij elke aanvraag een haalbaarheidsstudie toe.

Informatie over de haalbaarheidsstudie vindt u op mijnrvo.nl onder de tab ‘Bijlagen bij uw SDE+ aanvraag'.

De categorie zon-PV ≥ 15 kWp wordt alleen opengesteld voor installaties die worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3 * 80 A). Installaties met een grootverbruikersaansluiting kunnen geen gebruik maken van de salderingsregeling.

In de SDE+ 2018 zijn twee vermogensklassen voor zon-PV. Omdat grotere systemen kosteneffectiever zijn, is voor deze categorie een lager basisbedrag berekend. Ook de basisenergieprijs en het correctiebedrag zijn verschillend voor de kleine en de grote installaties.

Rekenvoorbeelden SDE 2018

‘Netlevering’ en ‘Niet-netlevering’
In de SDE+ 2018 zijn verschillende basisenergieprijzen en correctiebedragen gepubliceerd voor netlevering en niet-netlevering (eigen gebruik). Omdat u een groter financieel voordeel heeft als u de opgewekte elektriciteit zelf gebruikt, geldt voor ‘eigen gebruik’ een hoger correctiebedrag. De werkwijze is als volgt:

•    De subsidieverlening wordt gebaseerd op de basisenergieprijs voor ‘netlevering’.
•    De voorschotten worden ingesteld op basis van de verdeling tussen ‘netlevering’ en ‘niet-netlevering’ over de afgelopen periode van een jaar of als deze niet bepaald is, een opgave van de aanvrager.
•    De bijstelling van de voorschotten wordt berekend op basis van de door CertiQ aan de meetwaarden toegekende labeling ‘netlevering’ en ‘niet-netlevering’.

Contact met netbeheerder voor subsidieaanvraag
Met het verzwaren van een bestaande aansluiting of het aanleggen van een nieuwe grootverbruikersaansluiting gaan hoge kosten gepaard. Neem contact op met uw netbeheerder voor een prijsindicatie en een termijn waarbinnen de aansluiting aangelegd kan worden.

Dakopstelling
Door voor de aanvraag een goede analyse te maken van het dak waarop de installatie geplaatst zal worden, zorgt u voor een snelle realisatie binnen de termijn van 1,5 of 3 jaar. Bereken het dakoppervlak goed en houdt rekening met lichtstraten en klimaatinstallaties die op het dak staan. Bepaal ook of het dak voldoende draagkracht heeft om hierop de installatie te kunnen plaatsen.

De realisatietermijn voor de categorie zon-PV met een piekvermogen ≥ 15 kWp en < 1 MWp is ook in 2018 anderhalf jaar. Voor deze categorie hoeft u RVO.nl geen opdrachtverstrekking(en) te sturen.

Voor projecten met een veldopstelling met een SDE-beschikking vanaf 2016 zijn er mogelijkheden om voor de investeringskosten ten behoeve van de netaansluiting Energie-investeringaftrek (EIA) aan te vragen.

SALDERINGSREGELING

Deze regeling is bedoeld voor consumenten en andere kleinverbruikers. Opgewekte aan het net teruggeleverde duurzame elektriciteit mag u verrekenen met de elektriciteit die u van het net afnam. Dit voorkomt dat u variabele electriciteitskosten betaalt. Hierbij gaat het meestal om zonnepanelen. Op uw energienota geeft uw energieleverancier aan hoeveel stroom u opwekte en verbruikte. U betaalt aan uw leverancier het positieve saldo van verbruik minus opgewekte energie. Veel energieleveranciers eisen dat uw zonne-energiesysteem is aangemeld op energieleveren.nl.
Check hier of u mag salderen

ENERGIEINVESTERINGSAFTREK (EIA)

Wilt u als bedrijf, vereniging of stichting fiscaal voordeel behalen? Dat kan als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 13,5% voordeel op. Daarnaast zorgen energiezuinige investeringen ook voor een lagere energierekening.

Fiscale aftrek krijgt u voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. U kunt 54,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Deze investeringen staan omschreven als 'bedrijfsmiddelen' op de Energielijst.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om EIA aan te vragen voor een investering die u in 2018 heeft gedaan? Lees verder op deze pagina op Energielijst 2018.